Fri frakt över 400 kr
Snabba leveranser!
Fri Rådgivning
Vi pratar om hur vi tänker kring fosfor och kvoten Ca/P

Vi pratar om hur vi tänker kring fosfor och kvoten Ca/P

Hur ska man tänka kring fosfor och Ca/P kvot?

Fosfor (P) är en viktig mineral för uppbyggnad av skelettet och för energiomsättning i cellerna. Ett överskott kommer att leda till benskörhet och många andra problem, dessutom negativ påverkan på vår miljö. Fosfor saknas inte i bra jordar där det organiska materialet och humusskiktet är i balans. Underhållsbehov grundas på att förlust genom träck och urin uppskattas till ca 1 g/100 kg vikt och dag. Behovet ökas något vid högre arbetsintensitet.

Varför innehåller Activ Mineral så lite fosfor?
I denna artikel ska vi prata om hur vi tänker kring fosfor och kvoten Ca/P. Vi upplever att många hästägare stannar vid tanken på värdet av fosfor samt kvoten i det enskilda fodertillskottet, utan att se till helheten. Vi vill inte bidra till onödig fosforövergödning som har negativ inverkan på klimatet. Att ge hästen för mycket fosfor som den inte behöver resulterar i att hästen bajsar ut det och det sprids på våra åkrar och beten och kan bidra ännu mer till fosforöverskottet som redan finns. I Sverige finns det fler hästar än mjölkkor och hur vi fodrar och håller våra hästar påverkar klimatet. För att minska näringsläckaget är det inom jordbruket tillåtet att maximalt tillföra 22 kg fosfor per hektar, men någon lagreglering gällande fosfor som kommer från hästhagar finns idag inte. Forskning har visat att det i hästhagar kan tillföras i genomsnitt 60 kg fosfor per hektar, vilket är tre gånger så mycket som är tillåtet inom jordbruket. Läckaget från jordbruket beror på flera faktorer och bara en del av dem går att påverka. Vad som odlas och hur man gödslar, men även inriktningen på produktionen, hur man utfodrar djuren, kan påverka dessa faktorer. Genom att minska läckaget av näringsämnen, och därigenom risken för övergödning, minskar ofta också belastningen på klimatet. När läckaget av växtnäringsämnen till sjöar och hav minskar innebär det oftast att även utsläppen av växthusgaser minskar. Låt oss nu se på hästens behov av fosfor.

Behovet av Fosfor (P)
Enligt SLU är behovet för vuxen häst - underhåll 2,8 gram per 100 kg kroppsvikt. Häst 500 kg - 14 gram

En vuxen häst (500 kg) i arbete med ett underhållsbehov på 56 MJ och ett arbetstillägg på 22 MJ (40 % av underhåll) behöver minst: 21 gram

En vuxen häst (500 kg) i arbete med ett underhållsbehov på 56 MJ och ett arbetstillägg 75-130% behöver minst: 29 gram

Fosforinnehåll snitt olika källor

Grovfoder - Stor variation i olika delar av Sverige, snitt räknat till 2 gram/kg, ta alltid grovfoder analys 

Vetekli, havre, korn och kraftfoderblandningar - snitt 5-8 gram/kg

Lusern - 3 gram/kg

Tillskott - Se över alla tillskott hästen får, tex vissa magnesiumtillskott innehåller också fosfor. Innehållet i Activ Mineral är 300 mg/kg - Andra märken ofta upp emot 40 gram/kg.

Bete - Hästar som betar får även i sig fosfor från gräset, intaget här är svårare och mäta.

Vad blir intaget och kvoten totalt för hela foderstaten?
Räkna ut din hästs fosfor intag för alla källor och se vilket värde du får. Hur ligger du mot behovet? När det kommer till kvoten är ett lämpligt intervall för Ca/P-kvoten är 1,2-1,8, men om vallfodret är Ca-rikt kan kvoten bli högre. I utfodringsförsök har Ca/P-kvoter upp mot 6 använts utan att man observerat några negativa konsekvenser av detta på hästarna. En förutsättning är dock att P-behovet är uppfyllt.

Är det vanligt med brist på Fosfor?
Pat Coleby foderexpert säger: Det är ovanligt med fosforbrist. Även när nivåerna är extremt låga, tycks djuren inte må dåligt av det, förutsatt att de har tillgång till mineralerna de behöver, som tillskott eller i fodret. Sedan mitten av 1990-talet har jordanalyser visat förråd av fosfor och siffrorna är uppseendeväckande. Några mjölkgårdar vars tillgängliga fosfor ligger på ungefär hälften till tre fjärdedelar av vad det borde vara - 10-15 ppm istället för 20 - har förråd på 500 till 2800 ppm. Den här upplåsta fosforn kommer att bli tillgänglig när värdena på magnesium och kalcium i jorden rättas till.

Känner du dig ändå osäker? För mycket eller för lite?
För att kontrollera vad hästen faktiskt tar upp och omsätter näringen vi ger dem  rekommenderas att med jämna mellanrum göra blodprov för mineralstatus på hästen.

För att kontrollera fosforn kan man även ta ett träckprov, enkelt att göra och är dessutom är en bra indikator, till skillnad mot urinprov där utsöndringen av fosfor bara kan avläsas om överutfodring sker med minst 300 procent. Träckprov är också en effektiv metod för hästar på bete eller som har fri tillgång till foder. Stickprovet tas från fler högar och skickas sen in till ett foderlabb som gör en analys. För att få ett mer exakt resultat från en enskild häst bör träckprovet tas vid flera tillfällen. Om koncentrationen av fosfor i träcken överstiger 8 g/kg torrsubstans hos vuxna hästar är det troligt att överutfodring sker. Prov går att beställa hos Agrilab (Gödselanalys) och Eurofins (följesedel Naturgödsel & Kompost).

Lär dig mer om Fosfor

Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAP publicerade studien FOSFORLÄCKAGE FRÅN HÄSTHAGAR, sammanfattning: 
I denna studie undersöktes fosforläckage från hästhagar. Antalet hästar har ökat i Sverige och det finns idag fler hästar än mjölkkor i landet. För att minska näringsläckaget är det inom jordbruket tillåtet att maximalt tillföra 22 kg fosfor per hektar, men någon lagreglering gällande fosfor som kommer från hästhagar finns idag inte. Forskning har visat att det i hästhagar kan tillföras i genomsnitt 60 kg fosfor per hektar, vilket är tre gånger så mycket som är tillåtet inom jordbruket. En litteraturundersökning genomfördes för att finna svar på frågorna huruvida fosforläckaget är större från hästhagar än från jordbruksmark samt om typ av mark och antal hästar per hektar påverkar läckaget. En enkätundersökning riktad till ridskolor i Sverige genomfördes också, för att få svar på vilka av ett antal föreslagna fosforminskande åtgärder som var möjliga för ridskolorna att genomföra. Ridskolorna fick också svara på hur de skulle påverkas av en eventuell lagstiftning som reglerar antalet hästar per hektar. Resultatet av litteraturundersökningen visade på att fosforläckaget är större från hästhagar än från jordbruksmark. Typ av mark har också betydelse för läckaget, där lerjord läcker mer än sandjord. Även mängden hästar per hektar har betydelse, där fler hästar per hektar genererar ett större fosforläckage. Enkätundersökningen visade på att många ridskolor redan har genomfört flera åtgärder, men det framgick också att avsaknaden av ekonomiska resurser var den vanligaste faktorn till varför åtgärder inte kunde genomföras. En kunskapsbrist om hur några av åtgärderna fungerade samt om de var till nytta för ridskolan uppdagades också. Att lagstifta för att begränsa antalet hästar per hektar är inte ett bra alternativ, då flera ridskolor på grund av avsaknad av mark skulle få lägga ner sin verksamhet. För att minska fosforläckaget från hästhagarna är det istället bättre att satsa på att öka ridskolornas kunskap om olika åtgärder samt ge ekonomiskt stöd för att genomföra sådana åtgärder. 

Läs den i sin helhet här:

https://studentportal.gu.se/digitalAssets/1696/1696213_teresa-sandstedt.pdf

Jordbruksverket förklarar övergödning
Jordbruksmark innehåller stora mängder kväve och fosfor. När jorden rörs om vid odling, till exempel när man plöjer, harvar och sår, frigörs mer av dessa näringsämnen. Gödsling tillför sedan mer kväve och fosfor.

När vatten rör sig genom marken, eller rinner på ytan, följer en del av växtnäringen med. Det mesta tas upp av grödorna, men en del hamnar nedanför rotdjupet där den inte kan nås av växtrötterna. Växtnäringen förs istället vidare till grundvatten, diken och vattendrag och hamnar till slut i sjöar och hav. Det är en bidragande orsak till övergödning och Östersjöns algblomningar.

Läckage av växtnäringsämnen från mark är naturligt, men odling av marken gör att läckaget ökar. När jordbruket mekaniserades, och mineralgödsel började användas, ökade intensiteten i odlingen, och därmed också läckaget av kväve och fosfor.

Läckaget från jordbruket beror på flera faktorer och bara en del av dem går att påverka. Vad som odlas och hur man gödslar, men även inriktningen på produktionen (utfodring) , växter eller djur), kan påverka dessa faktorer.

Åtgärder som minskar läckaget av växtnäringsämnen, och därigenom risken för övergödning, minskar ofta också belastningen på klimatet. När läckaget av växtnäringsämnen till sjöar och hav minskar innebär det oftast att även utsläppen av växthusgaser minskar.

Läs mer:
https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/overgodning-och-lackage-av-vaxtnaring

Pat Colebys, foderexpert, erfarenheter av Fosfor
I Australien var artificiellt fosfor, som i superfosfat eller andra fosfatgödselmedel, ursprungligen en ersättning för stallgödsel. I Europa tog man in djuren under vintern och gödseln spreds på åkrarna till nästa skörd. På hösten kalkade man för att upprätthålla balansen i jorden eftersom fosforn från organiskt material inte kunde utnyttjas fullt ut utan kalk. Resultatet har blivit ett överskott av superfosfat eller fosfor som har låst upp en hel rad mineraler, däribland magnesium, svavel, koppar, selen, kobolt, bor, zink och troligtvis mangan och molybden och fosfor i sig själv. Jordanalyser som görs idag visar att det finns ett förråd av otillgänglig fosfor i alla fall jag har sett. Att de här mineralerna och spårämnena har blivit otillgängliga har orsakat stor skada för djurens hälsa. Det värsta är troligtvis bristen på magnesium och koppar. Avsnitten om de här två mineralerna visar vilket pris vi betalar för vår överanvändning av fosfatgödsel utan att tänka på kalkstensmineralerna. Fosfor är nödvändigt för hälsosam tillväxt. Den bör hållas i balans med kalcium och magnesium. Ett överskott av fosfor kommer att leda till benskörhet och många andra problem av den sort som associeras med magnesiumbrister. Fosfor kommer inte att saknas i sunda, välskötta jordar med gott om organiskt material och humus. Jordar där man har tagit ut stora skördar, utan att återbörda något till jorden, kommer till slut att sakna organiskt material och fosfor.


Källor:

SLU Utfodringsrekommendationer för häst

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/huv/publikationer/utfodringsrekommendationer-for-hast_2013_rapport_289.pdf

TRÄCKANALYS - EN BRA MARKÖR FÖR ÖVERUTFODRING MED FOSFOR

https://hastforskning.se/forskningsprojekt/402880f6485f65ff01485f97f20d4ff0/

https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/overgodning-och-lackage-av-vaxtnaring

Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAP studie FOSFORLÄCKAGE FRÅN HÄSTHAGAR

https://studentportal.gu.se/digitalAssets/1696/1696213_teresa-sandstedt.pdf

Naturligt lantbruk, Pat Coleby

Logga in
Country
SWE ENG NO AX DE