Fri frakt över 400 kr
Snabba leveranser!
Fri Rådgivning

Kunskaps artiklar

Här hittar du kunskap och information kring hästens hälsa och utfodring.

Intressanta artiklar med vår erfarenhet och kompetens i kombination med forskning om hästhälsa och utfodring.

.
Vi pratar om hur vi tänker kring fosfor och kvoten Ca/PHur ska man tänka kring fosfor och Ca/P kvot?

Vi pratar om hur vi tänker kring fosfor och kvoten Ca/P

Fosfor (P) är en viktig mineral för uppbyggnad av skelettet och för energiomsättning i cellerna. Ett överskott kommer att leda till benskörhet och många andra problem, dessutom negativ påverkan på vår miljö. Fosfor saknas inte i bra jordar där det organiska materialet och humusskiktet är i balans. Underhållsbehov grundas på att förlust genom träck och urin uppskattas till ca 1 g/100 kg vikt och dag. Behovet ökas något vid högre arbetsintensitet.

Varför innehåller Activ Mineral så lite fosfor?
I denna artikel ska vi prata om hur vi tänker kring fosfor och kvoten Ca/P. Vi upplever att många hästägare stannar vid tanken på värdet av fosfor samt kvoten i det enskilda fodertillskottet, utan att se till helheten. Vi vill inte bidra till onödig fosforövergödning som har negativ inverkan på klimatet. Att ge hästen för mycket fosfor som den inte behöver resulterar i att hästen bajsar ut det och det sprids på våra åkrar och beten och kan bidra ännu mer till fosforöverskottet som redan finns. I Sverige finns det fler hästar än mjölkkor och hur vi fodrar och håller våra hästar påverkar klimatet. För att minska näringsläckaget är det inom jordbruket tillåtet att maximalt tillföra 22 kg fosfor per hektar, men någon lagreglering gällande fosfor som kommer från hästhagar finns idag inte. Forskning har visat att det i hästhagar kan tillföras i genomsnitt 60 kg fosfor per hektar, vilket är tre gånger så mycket som är tillåtet inom jordbruket. Läckaget från jordbruket beror på flera faktorer och bara en del av dem går att påverka. Vad som odlas och hur man gödslar, men även inriktningen på produktionen, hur man utfodrar djuren, kan påverka dessa faktorer. Genom att minska läckaget av näringsämnen, och därigenom risken för övergödning, minskar ofta också belastningen på klimatet. När läckaget av växtnäringsämnen till sjöar och hav minskar innebär det oftast att även utsläppen av växthusgaser minskar. Låt oss nu se på hästens behov av fosfor.

Behovet av Fosfor (P)
Enligt SLU är behovet för vuxen häst - underhåll 2,8 gram per 100 kg kroppsvikt. Häst 500 kg - 14 gram

En vuxen häst (500 kg) i arbete med ett underhållsbehov på 56 MJ och ett arbetstillägg på 22 MJ (40 % av underhåll) behöver minst: 21 gram

En vuxen häst (500 kg) i arbete med ett underhållsbehov på 56 MJ och ett arbetstillägg 75-130% behöver minst: 29 gram

Fosforinnehåll snitt olika källor

Grovfoder - Stor variation i olika delar av Sverige, snitt räknat till 2 gram/kg, ta alltid grovfoder analys 

Vetekli, havre, korn och kraftfoderblandningar - snitt 5-8 gram/kg

Lusern - 3 gram/kg

Tillskott - Se över alla tillskott hästen får, tex vissa magnesiumtillskott innehåller också fosfor. Innehållet i Activ Mineral är 300 mg/kg - Andra märken ofta upp emot 40 gram/kg.

Bete - Hästar som betar får även i sig fosfor från gräset, intaget här är svårare och mäta.

Vad blir intaget och kvoten totalt för hela foderstaten?
Räkna ut din hästs fosfor intag för alla källor och se vilket värde du får. Hur ligger du mot behovet? När det kommer till kvoten är ett lämpligt intervall för Ca/P-kvoten är 1,2-1,8, men om vallfodret är Ca-rikt kan kvoten bli högre. I utfodringsförsök har Ca/P-kvoter upp mot 6 använts utan att man observerat några negativa konsekvenser av detta på hästarna. En förutsättning är dock att P-behovet är uppfyllt.

Är det vanligt med brist på Fosfor?
Pat Coleby foderexpert säger: Det är ovanligt med fosforbrist. Även när nivåerna är extremt låga, tycks djuren inte må dåligt av det, förutsatt att de har tillgång till mineralerna de behöver, som tillskott eller i fodret. Sedan mitten av 1990-talet har jordanalyser visat förråd av fosfor och siffrorna är uppseendeväckande. Några mjölkgårdar vars tillgängliga fosfor ligger på ungefär hälften till tre fjärdedelar av vad det borde vara - 10-15 ppm istället för 20 - har förråd på 500 till 2800 ppm. Den här upplåsta fosforn kommer att bli tillgänglig när värdena på magnesium och kalcium i jorden rättas till.

Känner du dig ändå osäker? För mycket eller för lite?
För att kontrollera vad hästen faktiskt tar upp och omsätter näringen vi ger dem  rekommenderas att med jämna mellanrum göra blodprov för mineralstatus på hästen.

För att kontrollera fosforn kan man även ta ett träckprov, enkelt att göra och är dessutom är en bra indikator, till skillnad mot urinprov där utsöndringen av fosfor bara kan avläsas om överutfodring sker med minst 300 procent. Träckprov är också en effektiv metod för hästar på bete eller som har fri tillgång till foder. Stickprovet tas från fler högar och skickas sen in till ett foderlabb som gör en analys. För att få ett mer exakt resultat från en enskild häst bör träckprovet tas vid flera tillfällen. Om koncentrationen av fosfor i träcken överstiger 8 g/kg torrsubstans hos vuxna hästar är det troligt att överutfodring sker. Prov går att beställa hos Agrilab (Gödselanalys) och Eurofins (följesedel Naturgödsel & Kompost).

Lär dig mer om Fosfor

Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAP publicerade studien FOSFORLÄCKAGE FRÅN HÄSTHAGAR, sammanfattning: 
I denna studie undersöktes fosforläckage från hästhagar. Antalet hästar har ökat i Sverige och det finns idag fler hästar än mjölkkor i landet. För att minska näringsläckaget är det inom jordbruket tillåtet att maximalt tillföra 22 kg fosfor per hektar, men någon lagreglering gällande fosfor som kommer från hästhagar finns idag inte. Forskning har visat att det i hästhagar kan tillföras i genomsnitt 60 kg fosfor per hektar, vilket är tre gånger så mycket som är tillåtet inom jordbruket. En litteraturundersökning genomfördes för att finna svar på frågorna huruvida fosforläckaget är större från hästhagar än från jordbruksmark samt om typ av mark och antal hästar per hektar påverkar läckaget. En enkätundersökning riktad till ridskolor i Sverige genomfördes också, för att få svar på vilka av ett antal föreslagna fosforminskande åtgärder som var möjliga för ridskolorna att genomföra. Ridskolorna fick också svara på hur de skulle påverkas av en eventuell lagstiftning som reglerar antalet hästar per hektar. Resultatet av litteraturundersökningen visade på att fosforläckaget är större från hästhagar än från jordbruksmark. Typ av mark har också betydelse för läckaget, där lerjord läcker mer än sandjord. Även mängden hästar per hektar har betydelse, där fler hästar per hektar genererar ett större fosforläckage. Enkätundersökningen visade på att många ridskolor redan har genomfört flera åtgärder, men det framgick också att avsaknaden av ekonomiska resurser var den vanligaste faktorn till varför åtgärder inte kunde genomföras. En kunskapsbrist om hur några av åtgärderna fungerade samt om de var till nytta för ridskolan uppdagades också. Att lagstifta för att begränsa antalet hästar per hektar är inte ett bra alternativ, då flera ridskolor på grund av avsaknad av mark skulle få lägga ner sin verksamhet. För att minska fosforläckaget från hästhagarna är det istället bättre att satsa på att öka ridskolornas kunskap om olika åtgärder samt ge ekonomiskt stöd för att genomföra sådana åtgärder. 

Läs den i sin helhet här:

https://studentportal.gu.se/digitalAssets/1696/1696213_teresa-sandstedt.pdf

Jordbruksverket förklarar övergödning
Jordbruksmark innehåller stora mängder kväve och fosfor. När jorden rörs om vid odling, till exempel när man plöjer, harvar och sår, frigörs mer av dessa näringsämnen. Gödsling tillför sedan mer kväve och fosfor.

När vatten rör sig genom marken, eller rinner på ytan, följer en del av växtnäringen med. Det mesta tas upp av grödorna, men en del hamnar nedanför rotdjupet där den inte kan nås av växtrötterna. Växtnäringen förs istället vidare till grundvatten, diken och vattendrag och hamnar till slut i sjöar och hav. Det är en bidragande orsak till övergödning och Östersjöns algblomningar.

Läckage av växtnäringsämnen från mark är naturligt, men odling av marken gör att läckaget ökar. När jordbruket mekaniserades, och mineralgödsel började användas, ökade intensiteten i odlingen, och därmed också läckaget av kväve och fosfor.

Läckaget från jordbruket beror på flera faktorer och bara en del av dem går att påverka. Vad som odlas och hur man gödslar, men även inriktningen på produktionen (utfodring) , växter eller djur), kan påverka dessa faktorer.

Åtgärder som minskar läckaget av växtnäringsämnen, och därigenom risken för övergödning, minskar ofta också belastningen på klimatet. När läckaget av växtnäringsämnen till sjöar och hav minskar innebär det oftast att även utsläppen av växthusgaser minskar.

Läs mer:
https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/overgodning-och-lackage-av-vaxtnaring

Pat Colebys, foderexpert, erfarenheter av Fosfor
I Australien var artificiellt fosfor, som i superfosfat eller andra fosfatgödselmedel, ursprungligen en ersättning för stallgödsel. I Europa tog man in djuren under vintern och gödseln spreds på åkrarna till nästa skörd. På hösten kalkade man för att upprätthålla balansen i jorden eftersom fosforn från organiskt material inte kunde utnyttjas fullt ut utan kalk. Resultatet har blivit ett överskott av superfosfat eller fosfor som har låst upp en hel rad mineraler, däribland magnesium, svavel, koppar, selen, kobolt, bor, zink och troligtvis mangan och molybden och fosfor i sig själv. Jordanalyser som görs idag visar att det finns ett förråd av otillgänglig fosfor i alla fall jag har sett. Att de här mineralerna och spårämnena har blivit otillgängliga har orsakat stor skada för djurens hälsa. Det värsta är troligtvis bristen på magnesium och koppar. Avsnitten om de här två mineralerna visar vilket pris vi betalar för vår överanvändning av fosfatgödsel utan att tänka på kalkstensmineralerna. Fosfor är nödvändigt för hälsosam tillväxt. Den bör hållas i balans med kalcium och magnesium. Ett överskott av fosfor kommer att leda till benskörhet och många andra problem av den sort som associeras med magnesiumbrister. Fosfor kommer inte att saknas i sunda, välskötta jordar med gott om organiskt material och humus. Jordar där man har tagit ut stora skördar, utan att återbörda något till jorden, kommer till slut att sakna organiskt material och fosfor.


Källor:

SLU Utfodringsrekommendationer för häst

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/huv/publikationer/utfodringsrekommendationer-for-hast_2013_rapport_289.pdf

TRÄCKANALYS - EN BRA MARKÖR FÖR ÖVERUTFODRING MED FOSFOR

https://hastforskning.se/forskningsprojekt/402880f6485f65ff01485f97f20d4ff0/

https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/overgodning-och-lackage-av-vaxtnaring

Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAP studie FOSFORLÄCKAGE FRÅN HÄSTHAGAR

https://studentportal.gu.se/digitalAssets/1696/1696213_teresa-sandstedt.pdf

Naturligt lantbruk, Pat Coleby

...
Boosta päls, man & svansMatt päls, mjäll och dålig tillväxt?

Boosta päls, man & svans

Rätt näring kan ge hästen ett välmående som syns ända ut i hårtopparna. Här ger vi era bästa tips för att vårda hästens päls inifrån och ut!

PRODUKTER FÖR ATT STÖTTA PÄLS & HÅR INIFRÅN

Lilla Glow Duon
20
679 kr 848 kr
Activ Mineral 1.5 kg
Minerals by Nordic
549 kr
Köp
Vetegroddolja 1000 ml
Minerals by Nordic
299 kr
Köp
Inflaboost DHA 0.8 kg
Minerals by Nordic
629 kr
Köp

PRODUKTER FÖR ATT VÅRDA PÄLS & HÅR UTIFRÅN

Detangler Multi Serum 100 ml
Minerals by Nordic Care
179 kr
Köp
Multi Glow Spray Pälsglans 500 ml
Minerals by Nordic Care
189 kr
Köp
Shampookaka Honey & Propolis
Minerals by Nordic Care
159 kr
Köp
Glow Shampoo 500 ml
Minerals by Nordic Care
154 kr
Köp
Intense Silver Shampoo 500 ml
Minerals by Nordic Care
198 kr
Köp
Copper Shine Shampoo 500 ml
Minerals by Nordic Care
198 kr
Köp
Night Black Shampoo 500 ml
Minerals by Nordic Care
198 kr
Köp
.
HUR PRODUKTERNA KAN HJÄLPA


Activ Mineral- mineraler, spårämnen och alla aminosyror är grunden för bra hårkvalité. Många kunder upplever stor förbättring i pälsens glow enbart av denna produkt.

Inflaboost DHA- DHA och fettsyror som motverkar torr hud, klåda, svamp, mjäll, sommareksem mm. Förbättrar pälsens välmående och glans. Toppen för en extra boost och svårare pälsrelaterade tillstånd.

Vetegrodoolja - A, D, E vitamin och omega fettsyror. Vetegroddsoljan är genom vetenskapen väl dokumenterad för sina positiva egenskaper, speciellt med anledning av sitt höga innehåll av linolsyra, linolensyra samt naturligt E-vitamin. Utan de essentiella fettsyrorna linol- och linolensyra riskerar man rubbningar eller defekter som: klåda, eksem, hårfällning, mjällbildning och aptitlöshet. Oljan är även till effektiv hjälp vid läkning av sår och eksem. 
.
.
Vidar på bilden ovan och under hade problem med dålig kvalite och tillväxt för man & svans. Pulina Tuvfesson som haft honom sedan han var föl hade gett upp hoppet om en lång tjock man, tills hon började fodra Activ Mineral och Inflaboost DHA. Det var de ända förändringar hon gjorde och efter ett år hade han en lång fin man och svans för första gången.
.

.
VÅRDA UTSIDAN - BÄSTA TIPSEN
Börja alltid med att vårda från insidan, men vad kan man göra utifrån? Att hålla svans och man ren och trasselfri minskar slitaget. Här kommer våra bästa tips:

1. Håll rent - om du har möjlighet tvätta hästen med jämna mellanrum. Våra shampoon är högkoncentrerade och effektiva. Använd Shampookaka, Glow shampoo eller Aloe Vera Care för att få rent på djupet. För bästa resultat och extra skinande päls använd våra color highlighting shampoos efteråt. Finns för vita/skimmlar, bruna/fuxar och svarta hästar.

2. Serum - För bästa resultat applicera Detangler Multi Serum i ren svans och man. Det ger ett smutsavvisande skydd som håller svansen fräsch längre, är mycket utreddande så du enkelt kan borsta svansen med borste eller fingrarna och minska risken att svans och man faller av. Gör svans och man silkeslen! Resultatet av serumet håller i flera dagar!

3. Skonsam boste - Att använda en borsta som Ultimate Detangler Brush sliter mindre på taglet samt undviker onödigt håravfall. Reder ut tovor från svans och man enkelt och effektivt med sina flexibla följsamma piggar.'

4. Bättra på - Multi Glow Spray ger glans och är ett utredande spray som är perfekt att använda mellan serum appliceringarna för att bättra på glans och reda ut man och svans.

.
Activ Mineral Prov
Minerals by Nordic
39 kr
Köp
Activ Mineral 1.5 kg
Minerals by Nordic
549 kr
Köp
Activ Mineral 7.5 kg
Minerals by Nordic
1079 kr
Köp
Activ Mineral 2 x 7.5 kg
25
1619 kr 2158 kr
Inflaboost DHA 0.8 kg
Minerals by Nordic
629 kr
Köp
Vetegroddolja 1000 ml
Minerals by Nordic
299 kr
Köp
Vetegroddolja 2700 ml
Minerals by Nordic
599 kr
Köp
.
.

...
Vårda hovarnaHur kan man stötta hästarnas hovar?

Vårda hovarna

PRODUKTER FÖR ATT STÄRKA HOVEN

Starka hovar paketet
25
965 kr 1287 kr
Caring Hovolja 500 ml
Minerals by Nordic Care
239 kr
Köp
Activ Mineral 1.5 kg
Minerals by Nordic
549 kr
Köp
Ekologiskt Algmjöl 2,5 kg SE-EKO-03
499 kr
Köp
HUR PRODUKTERNA KAN HJÄLPA

Activ Mineral- mineraler, spårämnen och alla aminosyror är grunden för bra hovkvalité, första steget är alltid att börja med denna produkt. Biotin, svavel, mangan och zink är alla viktiga för hovens tillväxt och finns i Activ Mineral.

Caring Hovolja- innehåller bara utvalda naturliga vegetabiliska oljor för optimal återfuktning till hoven, sula och strålen. Stimulerar hov och stråltillväxten. Tea Tree olja har antibaktriella egenskaper. Hovslagare rekommenderar vegitabilisk källa till olja för hovar för bästa förmåga att absorberas och göra skillnad för hoven.

Gör så här vid mycket torra & spruckna hovar:
√ Spola och torka hovarna ordentligt
√ Skaka oljan innan aplicering
√ Pensla på rikligt med hovolja på hovens utsida samt hela sulan & stråle. Smörj upp till och med kronranden på hovens utsida. Massera in hovoljan noga i kronranden.
√ Upprepa varje dag i minst åtta dagar. Fortsätt sedan med daglig applicering.

Ekologiskt algmjöl
- för hästar som behöver en extra skjuts kan man även lägga till Ekologiskt Algmjöl för extra biotin, koppar och zink som finns i algmjölet.

Ett vanligt problem många hästägare upplever är problem med hästens hovar. Allt från dåligt tillväxt, svaga hovar, strålröta och hålvägg är exempel på vanliga problem. Hoven är just den punkt som hos hästen tar upp hela belastningen vid kontakten med marken. För att den viktiga stötdämpningen mellan fot och mark skall fungera måste hästen ha en formad och frisk hov. Och det kräver regelbunden och rätt utförd hovvård. Även foderstaten eller vissa sjukdomar kan påverka hoven.


.
På bilden ovan ser du en häst som i Augusti 2021 hade problem med dålig tillväxt, svag hovkvalité och återkommande tappskor. Då började utfodring av Activ Mineral och redan i December 2021 såg man en stor förbättring i kvalité och tillväxt, inga problem med tappskor.
.

Activ Mineral Prov
Minerals by Nordic
39 kr
Köp
Ekologiskt Algmjöl Prov
Minerals by Nordic
39 kr
Köp
Caring Hovolja 500 ml
Minerals by Nordic Care
239 kr
Köp
Activ Mineral 1.5 kg
Minerals by Nordic
549 kr
Köp
Activ Mineral 7.5 kg
Minerals by Nordic
1079 kr
Köp
Activ Mineral 2 x 7.5 kg
25
1619 kr 2158 kr
Ekologiskt Algmjöl 2,5 kg SE-EKO-03
499 kr
Köp
Ekologiskt Algmjöl 5 kg SE-EKO-03
799 kr
Köp
.
.
...
Vanliga frågor om näring i grovfoderHur gör jag vid för lite respektive för högt protein i grovfodret?

Vanliga frågor om näring i grovfoder

Vi kan alla enas om att ge våra hästar det absolut bästa grovfodret är målet men ibland kanske man kommit över ett grovfoder med för lågt eller till och med för högt protein och hur gör man då?
Vi har svaren!

Vi får ofta olika frågeställningar gällande just hur man ska göra om man har ett grovfoder som antingen saknar protein eller har fått för mycket och vi tänkte bocka av dom vanligaste frågorna vi får.

Jag köpte grovfoder i år som är skördat samma tidpunkt som förra året. Då är väl värdena densamma? 
Detta är ett vanligt missförstånd att skörden innehåller samma värden för att den är skördad samma tidpunkt. I vårt avlånga land skiljer det sig mycket i temperaturer och väderförhållanden. Det finns många små och stora aspekter som avgör och därav kan man inte förlita sig på att nästa års skörd kommer att ha samma värden. Protein i grovfoder skapas på två olika sätt. Baljväxter är en källa till protein och finns ibland i vallen. Proteinvärdet som de ger kan variera från år till år beroende på när värmen kommer och växten börjar växa. Andra sättet som protein kommer ifrån är via grässorterna - det hänger ihop med kväve upptaget. Har man gödslat mindre eller om gödslingen blivit senare än vanligt och kväve inte hunnit tas upp blir det mindre protein. Det har också med vädret att göra, ett kallt år där värmen kommer sent går omsättningen av kväve långsammare och skördar man vid samma tid som året innan men det då var en varmare vår kan det bli lägre protein i grovfodret.

Hur kompenserar jag upp mitt grovfoder om det innehåller för lite protein? 
Höpellets är ett jättebra komplement för ett grovfoder som saknar protein. Något som också är ett bra komplement är lusern och det innehåller även mer protein per kilo än höpellets. Man kan addera 1-2 kg lusern per dag.
Det finns många olika typer av “proteinhöjare” på marknaden. Mycket av det som används är restprodukter från andra produktioner, försök att tänka på om det är grödor som besprutats hårt och undvik dessa. Här har vi har listat våra favoriter.

Vi rekommenderar:
Höpellets - Hästen är gjord för att göra muskler av gräs och därför är höpellets och grodfoder den mest skonsamma och lättupptagliga källan.
Höpellets har en bra balans på värden och innehåller många olika grässorter vilket gynnar hästen.

Original Höpellets - Cobs 25 kg
459 kr
Köp 30 st eller fler för 399 kr/st
Original Senior Höpellets - Cobs 20 kg
380 kr
Köp 36 st eller fler för 359 kr/st
Köp
Lusern - Lusern innehåller bra protein även mycket mineraler då rotnätet når djupare ner i jorden än gräs och spannmål. Kalcium innehållet i lusern är högt men när kalciumet kommer från en växt som lusern påverkas inte fosfor upptagen på samma sätt som när man fodrar det i syntetisk mineralform. Lusern är nämligen bundet till proteiner och tas därför upp som protein molekyler då blockeras inte kalcium/fosfor kanalerna i tarmväggen och hindrar således inte upptaget utav fosfor. Det fungerar även bra för unghästar och dräktiga ston.
Hövelers müsliblandningar - Hövelers PUS serie är spannmål och melass fria blandningar som finns för olika behov och är baserade på lusern eller hö, ärtprotein, johannesbröd, lupin och andra lättillgängliga växtproteiner.

Puritan Pur.Lusern prov
59 kr
Köp
Puritan Pur.Lusern 25 KG
399 kr
Köp 30 st eller fler för 379 kr/st
Köp

Hövelers müsliblandningar - Hövelers PUR serie är spannmål och melass fria blandningar som finns för olika behov och är baserade på lusern eller hö, ärtprotein, johannesbröd, lupin och andra lättillgängliga växtproteiner. 

Det som är viktigt är att alltid kolla på individnivå och hur mycket din häst rör sig för att avgöra vad du ska ge din häst. 

Puritan Pur.Itan Müsli 20 kg
449 kr
Köp 36 st eller fler för 389 kr/st
Köp
Puritan Pur.Gastro 20 kg
469 kr
Köp 36 st eller fler för 399 kr/st
Köp
Puritan Pur.Senior 20 kg
479 kr
Köp 36 st eller fler för 409 kr/st
Köp
Vad gör man om man kommit över grovfoder med för högt protein då?
Jo, man drygar ut det!
I första hand kan du dryga ut ditt nuvarande grovfoder med hö som har lägre proteinvärden. Även halm kan vara ett alternativ. Ur den ekonomiska synpunkten kan man se om någon i närområdet fått tag i en skörd med för lågt protein och ni kan byta med varandra. Kanske inte optimalt om man har en färre skara hästar men om ni är ett gäng. Ta hjälp av varandra helt enkelt! Annars går det att dryga ut med torrt hö eller halm.

Men mitt hö innehåller ju så mycket protein att jag inte behöver ge lika mycket grovfoder! 
Viktigt att tänka på är att hästarna ändå behöver sin tuggtid och en viss mängd för att hålla tarmen igång med fibrer. Tugget och fibrerna gör att hästarna fortsätter hålla en bra balans i sin blindtarm. Riskerna att ge för lite grovfoder är magsår, kolik och andra tarmbesvär.
Enkel utfodring regel för absolut minimum är 1kg grovfoder per 100kg kroppsvikt + 1-2kg extra. Man bör så klart även göra en ordentlig uträkning på näringen och se över om halm eller magert hö bör tillsättas.

Vad är effekten av för högt protein & energi intag?
Övervikt är en av det hälsoriskerna vid ett för högt proteinintag men även fångrisk när hästen får för mycket näring som den inte kan göra sig av med och man till exempel även fodrar med kraftfoder utöver grovfodret. Beroende på hur mycket ridning/arbete du gör med din häst kan även ett bra grovfoder utesluta extra kraftfoder.

Många vill öka energinivån i sina hästar inför arbete/ridning genom att fodra med stora mål kraftfoder. Det som kan hända när hästarna äter mycket kraftfoder/spannmål är att deras system blir upptaget med att smälta den stärkelsen och då går det åt energi och man får inte alltid ut den önskade effekten att de skulle få mer energi till arbetet. Risken med kraftfoder med melass och spannmål är också att energin bara sätter sig i huvudet som när man själv ätit mycket socker. Jobba för att hålla hästen i ett jämt blodsocker, det gynnar hästens hälsa.
Kontakta oss om du vill ha hjälp och se över din grovfoderanalys.


...
Tips vid invänjning av rena tillskottHur får jag hästen att äta fodertilskott utan socker?

Tips vid invänjning av rena tillskott

Minerals by Nordic strävar efter att erbjuda så rena fodertilskott som möjligt utan tillsatser som inte tillför något för hästens hälsa. Vi jobbar alltid för att undvika spannmål som vetemjöl och tillsatt socker i våra fodertillskott då de inte gynnar hästens hälsa. Socker och vetemjöl kan dock för hästar som är vana vid det anses smakliga och kan öka aptiten. De allra flesta av våra kunder har sällan problem med att få hästarna att äta fodertillskotten men ibland kan lite extra tålamod och tid krävas för att vänja in hästen på dem. Här kommer våra bästa tips:

1. Börja med ett tillskott i taget
Köper du flera tillskott och ska börja med alla för första gången kan det vara en god idé att börja med ett i taget och se så de accepteras av hästen.

2. Börja med en mindre dos
Börja med en liten dos, kanske bara 0,5 msk de första dagarna för att sedan trappa upp dosen.

3. Blanda med något smakligt
Att blanda med något som är nyttigt, smakligt och stöttande för mage och tarm är en god idé och har många fördelar. Oftast räcker det med 1-3 dl av till exempel Hövelers spannmålsfria Pur.Mash eller Ponny Dinner. Om du vill testa dem så börja alltid med att introducera dem utan tilskotten först för att sedan applicera tips 1 & 2. 

Pur.mash
Pur.Mash är en spannmål och melassfri mash med prebiotiska egenskaper som skal blötläggas och svälla i 5-10 minuter innan utfodring. Blanda i tillskott helst precis innan utfodring. Med Pur.Mash kan du testa om hästen föredrar en fastare gröt eller med mycket vatten. Blandas bra och inget pulver lämnas kvar på botten i krubban. Finns i provförpackning eller 15 kg säck

Ponnydinner
Ponny Dinner är en müsli som kan fodras torrt eller blötläggas och blir som en mash då. Strukturrik, smaklig formula med goda örter, utan melass och spannmål. Inga vitaminer eller mineraler är tillsatta och den säljs i en smidig 5 kg hink....
Expertens bästa tips för att komma igång med positiv förstärkningHur ökar jag samarbetet & motivationen hos min häst?

Expertens bästa tips för att komma igång med positiv förstärkning

Varför positiv förstärkning? Hur får man hästen att inte bli naffsig? Finns de några viktiga tips att tänka på? Vi bad positivförstärknings experten Paulina Tufvesson som driver det stora instagramkontot Playlovelearn.se hjälpa oss och svara på våra frågor om du man på bästa sätt boostar sin hästs träningslust med positiv förstärkning.

Att träna med klicker är inte bara snällt och skonsamt mot hästen, det är också otroligt roligt! Jag har klickertränat i över 10 år nu och tränat allt ifrån hästar och fåglar till får och katter. Till en början använde jag klickerträningen mer som ett komplement till övrig träning men allt eftersom åren har gått har klickerträningen tagit större och större plats hos mig - och idag baserar jag så gott som allt jag gör med mina hästar på positiv förstärkning och klickerträningens principer.

Vad innebär positiv förstärkning?
Positiv förstärkning är ett träningssätt som bygger på att man uppmuntrar bra beteenden genom att belöna dem istället för att bestraffa eller korrigera dåliga beteenden. Det är ett otroligt mjukt träningssätt som bygger självförtroende i hästen och ökar träningsglädjen.
När man arbetar med positiv förstärkning är hästen aldrig tvingad att lyda utan han väljer frivilligt att följa våra kommandon därför att det är roligt och givande för honom. Är man van vid att arbeta med tryck och eftergift förstår jag att det kan kännas ovant att släppa på kontrollen, men det fungerar alldeles utmärkt bara man vet vad man håller på med och bygger en bra grund.

Hur jobbar man med en klicker?
När man tränar med en klicker så används den ungefär som en låtsaskamera. När du ser något hos hästen som du tycker om och vill se mer av så tar du ett ”foto” på det beteendet genom att trycka på klickern. Hästen hör klickljudet och förstår att ”just det jag gjorde när jag hörde klicket var rätt beteende”. Precis som med en riktig kamera vill man varken klicka för tidigt eller för sent, för då missar man ögonblicket. Timing är superviktigt! Klickern används alltså som en markör som både berättar för hästen att han gjorde rätt samt att en belöning är på väg. 

I vilka sammanhang kan man använda sig av positiv förstärkning?
Klickerträning kan såklart användas för att träna in roliga trick men det är också ett otroligt effektivt sätt att lösa mer komplicerade problem som rör exempelvis lastning, vardagshantering och även ridning. Man kan bestämma helt och hållet när och hur mycket klickern ska användas i umgänget med hästen, men för mig blir hästarna bara gladare, mer självsäkra och mer motiverade att träna ju mer jag använder den.

Hur börjar man?
Om man vill börja klickerträna så rekommenderar jag att man läser på ordentligt först. Precis som med all annan träning så går det givetvis att göra fel och då kan man stå där med en häst som trängs, nafsar och är frustrerad. Jag har själv gjort många misstag genom åren och såklart hör det till att göra fel ibland, men läser man på och förbereder sig först (eller helst - tar hjälp av en tränare) så besparar man både sig själv och hästen mycket frustration.

Hur kan man belöna hästen?
När man tränar med positiv förstärkning och klickerträning så belönar man hästen när den gör rätt. Belöningen är vanligtvis ätlig (hö, gräs, kraftfoder, godis, morötter) därför att det är den belöning som flest hästar uppskattar. Men har du en häst som uppskattar och värdesätter att exempelvis bli kliad kan du givetvis använda det istället. Allt som hästen värdesätter kan användas som en belöning! En av mina tre hästar tycker att beröring och kli är motiverande men de andra två uppskattar det inte lika mycket.

Hur, var och när?
När man pratar om belöningar så pratar vi klickertränare ofta om ”hur”, ”var” och ”när”. Hur ges belöningen? Var ges belöningen? När ges belöningen? När man lyckas svara (och göra) rätt på alla tre punkter får man en lugn och tillfreds häst som inte tigger, nafsar eller blir frustrerad runt matbelöningar. Svarar (gör) man fel på en eller fler punkter finns det risk att hästen blir bufflig, nafsar, tigger och blir frustrerad istället för glad när träningen sätter igång.
När det händer är det absolut inte godisets eller klickerträningens fel utan det är tränaren som omedvetet har skapat problemet genom hur, var eller när belöningarna har getts till hästen.

Tips på typ av belöning?
Valet av belöning har stor påverkan på hästen och det är viktigt att hitta ett godis som är lagom gott. Är godiset extremt gott kan hästen bli frustrerad och hela tiden vilja ha mer men är godiset inte tillräckligt gott tycker inte hästen att det är värt att arbeta för alls. Det är en fin balansgång!

Jag använder mig personligen av Minerals By Nordics godis till alla mina hästar (och får!) och väljer sort utefter vilken individ jag arbetar med och vad vi ska göra. Min ardennerhäst blir lätt frustrerad kring mat och med honom är det väldigt viktigt att godiset inte är allt för gott, så jag blev väldigt positivt överraskad av hur bra han svarade på smaken 100% Apple. Bitarna är lite större så han får mer tuggtid och han tycker att godiset är gott nog att jobba för utan att göra honom frustrerad. För mina shettisar passar mindre bitar bättre så som i Beetroot Hearts eller Mini Apple Carrot.

För att undvika frustration och problematiska beteenden kring mat ser jag alltid till att försöka ge rätt belöning på rätt sätt, på rätt plats, vid rätt tidpunkt. Lättare sagt än gjort vissa gånger! Det finns dock inget universellt rätt svar på frågorna som passar alla utan man får anpassa varje träningspass efter hästen man arbetar med.

Bra tips när du ska börja använda matbelöning
Även fast det inte finns några korrekta eller rätta svar som passar alla hästar så finns det ett par tips man kan tänka på:

 • Ge alltid belöningar iväg ifrån din kropp på en armlängds avstånd. Detta för att undvika att hästen söker godis på dig eller i dina fickor.
 • Om din häst är nafsig kan du släppa belöningaena i en hink på marken istället för att ge direkt ur handen.
 • Belöna ofta för att behålla hästens fokus och minska frustration.
 • Använd hö eller hackad lusern som belöning om din häst är överviktig eller inte får äta godis av annan anledning.

När man börjar med klickerträning kan det kännas svårt och ovant men tar man sig bara förbi det kommer en helt ny värld att öppna sig! Tveka inte att ta hjälp av en tränare för att se till att du och din häst får en bra start om ni funderar på att börja. Lycka till!

Paulina Tufvesson
Författare: Paulina Tufvesson
Instagramkonto: Playlovelearn.se

Studier kring positiv förstärkning

En grupp franska forskare testade att träna ponnyer att rygga på kommando genom att använda antingen negativ eller positiv förstärkning. 21 ponnyer delades in i två grupper och tränades sedan dagligen i 1-3 minuter under fem dagar. För de ponnyer som tränades med negativ förstärkning använde tränaren ett spö och viftade med det framför ponnyn samtidigt som hon sa ”backa”, utan att någon gång nudda ponnyn med spöt. Om ponnyn tog ett steg tillbaka upphörde viftandet direkt. De ponnyer som tränades med positiv förstärkning fick lite morotspellets om de tog ett steg bakåt på kommando. Tränaren tog inledningsvis ett steg mot hästen, vilket forskarna beskriver var ett sätt att föreslå vilken riktning ponnyn skulle gå, men var noga med att aldrig röra ponnyn eller sätta tryck genom utrustningen.

Till en början förstod ingen av ponnyerna vad som förväntades av dem första gången tränaren sa ”backa”. Sista dagen däremot lyckades i princip alla, men det fanns skillnader mellan de två grupperna. Ponnyerna som hade tränats med morotspellets svarade snabbare på kommandot. Alla ponnyer som tränades med ridspöt lade någon gång öronen bakåt under träningen, vilket ingen av ponnyerna som fick positiv förstärkning i form av morotspellets gjorde. Ponnyerna som fick morotspellets klev heller aldrig åt sidan istället för bakåt, vilket den andra gruppen gjorde. 

Negativ förstärkning verkade också resultera i en högre huvudposition, yvigare huvudrörelser och högre hjärtfrekvens under träningarna. Från dag tre hade ponnyerna som tränades med negativ förstärkning en högre hjärtfrekvens redan innan tränaren sa något till dem, medan ponnyerna som tränats med positiv förstärkning i högre grad sökte kontakt med tränaren spontant. Fem månader efter att träningen avslutades var det stor skillnad mellan hur de två grupperna av ponnyer närmade sig en för dem okänd person. Tio av elva ponnyer som tränats med positiv förstärkning sökte kontakt med personen, medan bara två ur gruppen som tränats med negativ förstärkning gjorde det.

”Den här studien visar att bara några få korta interaktioner (total tid: 5 till 15 minuter) mellan ett djur och en människa kan påverka djurets uppfattning om människor och långsiktigt influera 
en framtida relation”, skriver forskarna i sin slutsats. 

Referenser:
Andrew N. McLean, Janne Winther Christensen,
The application of learning theory in horse training, Applied Animal Behaviour Science, Volume 190, 2017, Pages 18-27, ISSN 0168-1591, https://doi.org/10.1016/j.applanim.2017.02.020. 

Lesley Innes, Sebastian McBride, Negative versus positive reinforcement: An evaluation of training strategies for rehabilitated horses, Applied Animal Behaviour Science, Volume 112, Issues 3–4, 2008, Pages 357-368, ISSN 0168-1591, https://doi.org/10.1016/j.applanim.2007.08.011. 
Sankey, C., Richard-Yris, MA., Henry, S. et al. Reinforcement as a mediator of the perception of humans by horses (Equus caballus). Anim Cogn 13, 753–764 (2010). https://doi.org/10.1007/s10071-010-0326-9 
Valenchon M, Lévy F, Moussu C, Lansade L (2017) Stress affects instrumental learning based on positive or negative reinforcement in interaction with personality in domestic horses. PLoS ONE 12(5): e0170783. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0170783 

Träningsvänligt hästgodis

...
B-vitamin eller inte vid pälsfällning?Behövs extra B-vitamin?

B-vitamin eller inte vid pälsfällning?

En fråga som vi får ofta nu är om extra B-vitamin behövs vid pällsfällning eller inte. Det korta svaret är: Nej inte om hästen har en fungerande stortarmI hästens stortarm  som består av blindtarm och grovtarm,  producerar microorganismerna vattenlösliga vitaminer som B-vitamin. Om microorganismerna trivs är hästen alltså självförsörjande med vitaminer. Om stortarmen är i obalans på grund av sjukdom, stress eller felaktig utfodring fungerar dock inte vitaminproduktionen som den ska. Tips vid misstanke om obalans i stortarmen: 

 • Se över foderstaten, kvalité på grovfoder samt vad för kraftfoder som används 
 • Fodra alltid Activ Mineral för att hästen ska få tillgång till alla mineraler i organisk form samt alla 20 aminosyror som är viktiga för tarmens funktion. 
 • Stötta tarmen med nya microorganismer genom att fodra Hövelers Pur.mash
 • Extra stöd till B-vitamin produktion med extra utfodring av Ekologiskt Algmjöl under pälsfällning som har god inverkan på hela hästens mag & tarmsystem. Vid behov kan även en DHA fettsyra som Inflaboost DHA även stötta. 

 Är din häst, pigg, glad, har god energi samt bra pälskvalité trotts fällning är den mest troligen i en bra balans i näring samt god tarmhälsa. 

Mer om stortarmen 

 • Stortarmen består av blindtarm och grovtarm och jobbar som en stor jäskammare där miljoner bakterier och andra microorganismer bryter ner växtfibrer. Växtfibrerna omvandlas till energi och nedbrytbara proteiner. 
 • Vattenlösliga vitaminer bildas av hästen i stortarmen och mineralerna blir tillgängliga samt absorberas. 
 • Stortarmens funktion är jätte viktig för att kunna nyttja energin och näringen vi ger dem för att de ska kunna hålla sig friska och motståndskraftiga i sitt immunförsvar. 
 • Vid problem med stortarmensfunktion kan hälsoproblem som kolik, diarré, förstoppning, feljäsningar samt infektioner uppstå. 
 • Stortarmens viktigaste tillförsel är av lösliga växtfibrer i form av cellulosa – grovfoder och gräs. Om hästen får för lite av detta får microorganismerna i tarmen dålig funktion. 
 • Tarmen mår bästa av så små förändringar som möjligt av utfodringen så tarmbakterierna inte behöver anpassa om sig för mycket.  
...
Lästips Forskning"Forskning & studier relaterad till ingredienser i våra produkter "

Lästips Forskning

Här samlar vi lästips på intressant forskning relaterad till ingredienserna i våra produkter och hästhälsa, tillexempel om algmjölets fantastiska egenskaper.

Algmjöls positiva egenskaper för magsår: 
The influence of feeding a high calcium, algae supplement on gastric ulceration in adult horses

Forskning om algtillskott i simulerad hästmage- och tjocktarmsmiljö- miljö:
An In Vitro Investigation into the Effects of a Marine-Derived, Multimineral Supplement in Simulated Equine Stomach and Hindgut Environments

Flera studier har genomförts på foder med alger i för fjäderfä, grisar, nötkreatur och hästar.
Dessa studier har visat att användningen av alger som fodertillsatser kan ge många fördelar på grund av deras unika egenskaper:
Algae Biomass in Animal Production
...
Minerals by Nordic gästar Ridklubbenpodden"Fodersnack med Gry & Rebecka i Ridklubben podden"

Minerals by Nordic gästar Ridklubbenpodden

I Ridklubben podden - Avsnitt 5 gästar Nina & Sophie, grundarna av Minerals by Nordic. Podd är ett utmärkt format att lyssna på när man pysslar i stallet och en rolig och bra plattform för oss att få berätta mer hur vi tänker kring allt från hästens hälsa till foder.

Finns att lyssna på där poddar finns.
Sök på Ridklubben säsong 2.
Avsnitt 5

Länkar till avsnitten
Poddtoppen:
https://poddtoppen.se/podcast/1527125869/ridklubben-sasong-2/avsnitt-5

Podcasts.nu:
https://podcasts.nu/avsnitt/ridklubben-sasong-2/avsnitt-5-WhvqY9df1

Podplay:
https://www.podplay.com/en/podcast/404308/ridklubben-sasong-2/episode/45139041/avsnitt-5

Vad pratar vi om i podden?
Vad är de för skillnad på hö, hösilage och ensilage? Vad är bäst?
Varför ser sammansättningen ut som den gör i Activ Mineral?
Hur vet man vad hästen egentligen behöver? Krånglar man till det?
Och mycket mer!

Ridklubben podden...
Symptom och tips för hästens maghälsa"Hur undviker man magsår?"

Symptom och tips för hästens maghälsa

Allt fler hästar får magsår på grund av felaktig utfodring, stress och hård träning och det måste tas på allvar av oss hästägare. Här vill vi ge tips på hur du upptäcker magsår samt hur du kan hjälpa hästen. Magsår beror i grund och botten på en obalans i den skyddande slembarriären i magsäcken samt att syra av någon anledning stänker upp från den nedre röda delen av magen till den övre vita känsliga delen av magsäcken.

Flertalet studier visar att majoriteten av hästar har magsår:
 

Procent med lesioner

Antal med lesioner

Totalt antal hästar 

Studie

86 %

297

345

Begg & O’Sullivan, 2003

73,2 %

52

71

Bezdekova et al., 2007

70,6 %

132

187

Murray & Grodinsky, 1989

70 %

56

80

Egenvall & Jonsson, 2006

44 %

121

275

Dionne et al., 2003 

*Statistik från SLU Orsaker till magsår hos häst, Causes of gastric ulceration in horses - Moa Berggren


Varför så mycket magsårs problematik?
Ett fåtal stora utfodringar per dygn predisponerar hästar för magsår, likaså foderstater som innehåller stora mängder kraftfoder och spannmål. Studier visar även att stress, exempelvis vid rörelse och oro i stallet eller vid transportering, ökar risken att utveckla magsår. 
Även hård fysisk aktivitet ökar risken för magsår. Studier visar att träning ökar produktionen av magsyra samt minskar blodflödet till tarmslemhinnan. Hård träning gör även att tarmar och andra bukorgan trycker på magsäcken, vilket i sin tur göra att magsyra lättare stänker upp på den vita känsliga delen av magsäcken. Sår ses oftast i den övre vita delen av magsäcken men kan även ses i den nedre röda delen. Sår i den nedre röda delen av magsäcken ses ofta efter långvarig behandling med antiinflammatoriska mediciner.


Tecken på magsår
De flesta hästar med magsår visar inga symtom utåt. Ibland kan ett eller flera av nedanstående symtom ses:

- Krubbitning 

- Känslig mot skänkeln eller när man drar sadelgjorden 

- Biter sig mot magen 

- Dålig aptit 

- Lös avföring 

- Nedstämdhet 

- Nedsatt prestation 

- Humörsvängningar 

- Negativ inställning till träning 

- Svårt att hålla hull 

- Dålig hårrem 

- Vikttapp 

- Ligger ner mer än vanligt 

- Låggradig kolik 

Hur diagnostiserar man magsår på ett korrekt sätt?
Det säkraste sättet att ta reda på om en häst har magsår är att genomföra en endoskopiundersökning av magen. Endoskopiundersökning innebär att man för in en lång slang, försedd med ljus och videokamera, den förs ner genom hästens ena näsborre för att titta på magsäcken och dess skyddande hinna. Magsår kan uppkomma på en mängd olika ställen i magsäcken: i den övre delen som täcks av en hinna som inte skyddar mot syra, icke-glandular squamous mucos hinnan men även i den undre delen av magsäcken som skyddas av en hinna som står emot syra, grandular mucoshinnan. Allvarlighetsgraden kan också variera från små fläckar till stora sår. En exakt utredning som genomförs av en erfaren veterinär i kombination med en bra endoskopiutrustning är därför av stor vikt vid valet av behandling och fortsatt vård på längre sikt.


Tips som du som hästägare kan göra för att undvika att din häst får magsår:

Fodra små mål grovfoder flera gånger dagligen eller ge fri tillgång på mat (genom exempelvis bete) om hästen klarar av att hantera detta.

Minska mängd kraftfoder och spannmål i foderstaten.

Undvik stressfulla situationer (så som transporter och förflyttningar) om möjligt och se till att din häst får ro i stallet och hage.

Undvik eller minska mängd antiinflammatorisk medicin. Vissa preparat medför större risk än andra- rådgör med din veterinär.

Före-träning-utfodring - ge hästen en mindre giva grovfoder innan träning. Det lägger sig som ett lock och förhindrar sura uppstänk av magsyra under träningspasset.

Fibrer före stärkelse! Undvik spannmålsgivor då det är svårare att bryta ner i magsäcken än fibrer. Undivk att överfodra med protein och socker.

Om din häst ändå drabbas av magsår behandlas detta i samråd med veterinär. Det är viktigt att samtidigt se över fodringsrutiner, foderstat, stallmiljö, träningsschema och så vidare för att få såren att läka.

Hästen - ett djur gjort för att äta större del av dygnet
Hästar är av naturen betesdjur, som i sin natur ska beta upp till 22 timmar dagligen. Hästar producerar ständigt saltsyra (även om de inte äter) när hästen intar foder, utlöses salivutsöndringen av tuggrörelsen. Den neutraliserar bl.a. maginnehållet och skyddar magväggen från frätande magsaft. Saliven är en naturlig buffert mot magsyra under träning avbryts den normala processen av upptagande av foder. Det kan leda till otillräckliga mängder saliv, då denna endast bildas då hästen äter. Ätpauser över fyra timmar skall pga översurningsrisk undvikas den uppkomna magsyran angriper oskyddade delar av magen / den skyddande slemhinnan och retar känslig magvävnad.

Här hittar du produkter vi rekommenderar för att stötta mag & tarmsystemet

...
ARTIKEL 1-10 AV 14.1 2  Nästa »  | Visa alla 
Logga in
Country
ENG SWE FI DK NO AX